Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Radarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt

Vedtægter
 


Vedtægter for "Maritimhistorisk Selskab"
Vedtaget på generalforsamlingen den. september 2021

§1  Navn og hjemsted

Selskabetsnavn er Maritimhistorisk Selskab

Selskabeter hjemmehørende i Lemvig kommune.

§2  Formål

Selskabets formål er

1. at fremme interessen for den maritime historie især omkring Nordsøen

2. at støtte Sea War Museum Jutland og Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk

3. at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter

4. at vedligeholde og styrke interessen for gamle danske kanontraditioner og saluteringer

5. at udgive relevante publikationer om især maritimhistoriske emner

§3  Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, grupper og firmaer, som kan tilslutte sig selskabets formål og vedkende sig nærværende vedtægter

§4  Generalforsamling

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Godkendelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og stemmetællere

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de opmødte medlemmer. Skriftlig afstemning afholdes, hvis et medlem forlanger det.

§5  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 af selskabetsmedlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6  Bestyrelsen

Selskabetledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af general-forsamlingen for en toårig periode. Ved første ordinære generalforsamling afgår halvdelen efter lodtrækning. Herefter afgår halvdelen efter udløb af deres valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er selvsupplerende inden for valgperioden og kan endvidere til rådgivning optage personer med specielle kompetancer.

Kun valgte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på møderne. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og der føres referat.

§7  Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8  Tegning og hæftelse

Selskabettegnes af formand og kasserer.

Selskabets ejendele tilhører selskabetsom juridisk person. Selskabethæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af selskabetindgåede forpligtelser. Selskabets medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget selskabettilhørende.

Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser.

§9  Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor.

§10  Opløsning

Selskabetkan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general-forsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således enstemmigt vedtaget på selskabets generalforsamlingden 7. september 2021

………………………………………………..…………………………………………….

                Steen Birkø, dirigent                               Erik Rytter, referent

Opdateret 28-08-2022


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

  Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor