Selskabets vedtægter

 

Vedtægter for ”Maritimhistorisk Selskab”

 

1.    Navn og hjemsted

          Foreningens navn er Maritimhistorisk Selskab

          Foreningen er hjemmehørende i Lemvig kommune.

 

2.    Formål

          Foreningens formål er

at fremme interessen for den maritime historie især omkring Nordsøen

at støtte Sea War Museum, Jutland og Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk

at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter

 

3.    Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, grupper og firmaer, som kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter

 

4.    Generalforsamling

          Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

          Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

            Valg af dirigent

           Årsberetning

           Fremlæggelse af revideret regnskab

           Fastsættelse af kontingent

           Godkendelse af budget

           Valg af bestyrelsesmedlemmer og stemmetællere

           Valg af revisor

           Indkomne forslag

           Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de opmødte medlemmer. Skriftlig afstemning afholdes, hvis et medlem forlanger det.

 

5.    Ekstraordinær generalforsamling

          Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

          Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

6.    Bestyrelsen

          Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.   Ved første ordinære generalforsamling afgår halvdelen efter lodtrækning. Herefter afgår halvdelen efter udløb af deres valgperiode.

          Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er selvsupplerende inden for valgperioden og kan endvidere til rådgivning optage personer med specielle kompetancer.

          Kun valgte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på møderne. Ved stemmelighed tæller   formandens stemme dobbelt.

          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.         

          Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og der føres referat.         

 

7.    Økonomi

          Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

          Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

          Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 

8.    Tegning og hæftelse

          Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

          Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine  ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.

          Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

9.   Vedtægtsændringer

          Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor.

 

10. Opløsning

          Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

          Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

Thorsminde, den 19. juni 2014

 

Svend Nielsen                                           Erik Rytter                          Gert Normann Andersen

 

Henning Juhl Christensen                       Vagn Sandholm                   Klaus Kejser Juhl

 

Kim Schmidt                                             Bøje Mikkelsen

 

Paragraf 3 opdateret med grupper på den ordinære generalforsamling i Thyborøn den 14. april 2015.