Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Radarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt

Vedtægter
 

 

Vedtægter for  ”Maritimhistorisk Selskab”

 §1     Navn og hjemsted

         Foreningens navn er  Maritimhistorisk Selskab

         Foreningen er hjemmehørende i  Lemvig kommune.

§2     Formål

         Foreningens formål er

1. at fremme interessen for den maritime historie  især omkring Nordsøen

2. at støtte Sea War Museum, Jutland og Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk

3. at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter

§3     Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, grupper og firmaer, som kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter

§4     Generalforsamling

         Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i  april måned.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse  af dagsorden.

         Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

                      1. Valg af dirigent

                      2. Årsberetning

                      3. Fremlæggelse af revideret regnskab

                      4. Fastsættelse af kontingent

                      5. Godkendelse af budget

                      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  og stemmetællere

                      7. Valg af revisor

                      8. Indkomne forslag

                      9. Eventuelt

         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

         Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de opmødte medlemmer.  Skriftlig afstemning afholdes, hvis et medlem forlanger det.

§5     Ekstraordinær generalforsamling

         Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med   angivelse af dagsorden.

         Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6     Bestyrelsen

         Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst  medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.   Ved  første ordinære generalforsamling afgår halvdelen  efter lodtrækning.  Herefter afgår halvdelen efter udløb af deres valgperiode.

         Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.  Bestyrelsen er selvsupplerende inden for valgperioden og kan endvidere  til rådgivning optage personer med specielle kompetencer. 

         Kun valgte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på møderne. Ved stemmelighed tæller           formandens stemme dobbelt.

         Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

         Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og der føres referat

§7     Økonomi

         Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

         Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

         Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte  revisor.

         Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling

§8     Tegning og hæftelse

         Foreningen tegnes af  formand og kasserer. 

         Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine                  ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.  Foreningens medlemmer   har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.

         Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens  forpligtelser.

§9     Vedtægtsændringer

         Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor.

§10   Opløsning

         Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

         Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

Thorsminde,  den 19. juni 2014

Svend Nielsen                                          Erik Rytter                         Gert Normann Andersen

 Henning Juhl Christensen                       Vagn Sandholm                  Klaus Kejser Juhl

Kim Schmidt                                             Bøje Mikkelsen

 

§ 3 opdateret med grupper  på den ordinære generalforsamling i Thyborøn den 14. april 2015.

Vedtægter for  ”Maritimhistorisk Selskab”

 §1     Navn og hjemsted

         Foreningens navn er  Maritimhistorisk Selskab

         Foreningen er hjemmehørende i  Lemvig kommune.

 §2     Formål

         Foreningens formål er

1. at fremme interessen for den maritime historie  især omkring Nordsøen

2. at støtte Sea War Museum, Jutland og Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk

3. at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter

 §3     Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, grupper og firmaer, som kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter

 §4     Generalforsamling

         Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i  april måned.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

          Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

                       1. Valg af dirigent

                      2. Årsberetning

                      3. Fremlæggelse af revideret regnskab

                      4. Fastsættelse af kontingent

                      5. Godkendelse af budget

                      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  og stemmetællere

                      7. Valg af revisor

                      8. Indkomne forslag

                      9. Eventuelt

         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

         Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de opmødte medlemmer.  Skriftlig afstemning afholdes, hvis et medlem forlanger det.

 §5     Ekstraordinær generalforsamling

         Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med   angivelse af dagsorden.

          Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 §6     Bestyrelsen

         Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst  medlemmer, som vælges af general-forsamlingen for en toårig periode.   Ved  første ordinære generalforsamling afgår halvdelen efter lodtrækning.  Herefter afgår halvdelen efter udløb af deres valgperiode.

          Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.  Bestyrelsen er selvsupplerende inden for valgperioden og kan endvidere  til rådgivning optage personer med specielle kompetencer. 

          Kun valgte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på møderne. Ved stemmelighed tæller           formandens stemme dobbelt.

          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

                  Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og der føres referat

§7     Økonomi

         Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

         Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

         Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte  revisor.

         Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 §8     Tegning og hæftelse

         Foreningen tegnes af  formand og kasserer. 

          Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine                  ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.  Foreningens medlemmer   har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.

          Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens  forpligtelser.

 §9     Vedtægtsændringer

         Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling  stemmer herfor.

 §10   Opløsning

         Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

         Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

Thorsminde,  den 19. juni 2014

 Svend Nielsen                                          Erik Rytter                         Gert Normann Andersen

  Henning Juhl Christensen                       Vagn Sandholm                  Klaus Kejser Juhl

 Kim Schmidt                                             Bøje Mikkelsen

 § 3 opdateret med grupper  på den ordinære generalforsamling i Thyborøn den 14. april 2015.

Opdateret 08-06-2021


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

  Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor